Skip to main content

De informatie verzonden in onze e-mailberichten en alle met die e-mail meegezonden bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of het bedrijf waaraan deze zijn gericht en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als u niet de bedoelde ontvanger bent van deze e-mail is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NNEK niet toegestaan de informatie te gebruiken, te kopiëren of openbaar te maken aan derden. Als u niet de bedoelde ontvanger bent verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail te retourneren aan de verzender en deze e-mail en de meegezonden bijlagen, als ook eventuele kopieën daarvan, te verwijderen en te vernietigen.

NNEK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail op enigerlei wijze gebonden. Deze disclaimer bevestigt tevens dat onze e-mail is gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen.

NNEK is een handelsnaam van Noordnederlands Effektenkantoor B.V., statutair gevestigd te Heerenveen en ingeschreven in handelsregister KvK onder nr. 02017874.