Skip to main content

Samenwerking

De Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Noordnederlands Effektenkantoor B.V. hieronder volgt een uiteenzetting van samenwerking.

Artikel 2: Administratie en volmacht

2.1 NNEK voert de administratie voor de Stichting en zal zorgdragen voor de feitelijke uitvoering van de taken
van de Stichting uit hoofde van het Reglement, tenzij uit de context van het Reglement anders blijkt.

2.2 NNEK zal voorts die handelingen verrichten die de Stichting nodig acht ter uitvoering van haar statuten
en het Reglement. Voor zover noodzakelijk verleent de Stichting hierbij opdracht en volmacht aan NNEK,
welke opdracht en volmacht hierbij door NNEK wordt aanvaard, om hetgeen op grond van deze samen-
werkingsovereenkomst is overeengekomen uit te voeren met inachtneming van het bepaalde in het
Reglement.

2.3 De in artikel 2.2 genoemde volmacht omvat tevens het verlenen van volmachten namens de
Stichting aan Beleggers ter uitvoering van stemrechten op de door de Stichting gehouden effecten.

2.4 NNEK is bevoegd in het kader van de uitvoering van artikel 2.1. gebruik te maken van de diensten van
derden. NNEK zal bij de keuze van derden pas een zakelijke relatie aangaan met een derde nadat, de door
de directie van NNEK vastgestelde, due diligence procedure tot de uitkomst heeft geleid dat met deze derde
een zakelijke relatie aan mag worden gegaan.

Artikel 3: Kosten, Rekening courant

3.1 Alle kosten door de Stichting gemaakt dan wel door NNEK die verband houden met de werkzaamheden
van de Stichting uit hoofde van haar statuten en/of Reglement zijn voor rekening van NNEK.

3.2 NNEK zal alle kosten van de Stichting op eerste verzoek van de Stichting voldoen.

3.3 Als vergoeding voor de diensten en werkzaamheden die NNEK voor de Stichting verricht, heeft NNEK
jaarlijks recht op het positief resultaat van de Stichting, zijnde het verschil tussen alle opbrengsten
en alle hieraan verbonden en aan enig verslagjaar toe te rekenen lasten en kosten (voor zover
deze door de Stichting zijn voldaan)

3.4 NNEK stelt de Stichting ten behoeve van de uitoefening van de functie die de Stichting op zich neemt
in het Reglement, een kapitaal ter beschikking van € 125.000. Bij het beëindigen van deze overeenkomst
is de Stichting verplicht dit bedrag aan NNEK te restitueren.