Skip to main content

Garantie

Door Noordnederlands Effektenkantoor B.V. is aan alle houders van een beleggingsrekening bij de Stichting een garantie afgegeven.

Onderstaand is de volledige tekst van deze garantie overeenkomst weergegeven.

ONDERGETEKENDE:
Noordnederlands Effektenkantoor B.V., een besloten vennootschap net beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Groningen, en kantoorhoudende te Groningen, Westerkade 15-1, hierna te noemen “NNEK”;

NEEMT HET VOLGENDE IN OVERWEGENDE:
a) NNEK biedt aan beleggers de mogelijkheid om door het openen van een beleggingsrekening vorderingen te verkrijgen op de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro (“Stichting”), luidende in effecten en geld, waarbij daar middel van deze rekening transacties in effecten kunnen worden bewerkstelligd;
b) beleggers die hier gebruik van willen maken (“rekeninghouders”) sluiten hiertoe een overeenkomst met NNEK (“Overeenkomst”);
c) de effecten die NNEK in het kader van de Overeenkomst voor rekening van de rekeninghouders koopt dan wel ontvangt alsmede de gelden van rekeninghouders, zuilen worden bewaard door de Stichting overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst; en
d) de Stichting heeft de uitvoering van haar feitelijke taken uit hoofde van het in bewaring nemen van de effecten en gelden opgedragen aan NNEK, die krachtens de Wet op het financieel toezicht nakoming van de verplichtingen van de Stichting dient te garanderen voor zover dit verplichtingen betreft van de rekeninghouders.

Artikel 1
Met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden en bepalingen verklaart NNEK zich, bij wijze van afzonderlijke verplichting, onherroepelijk garant te stellen jegens de rekeninghouders voor de nakoming van de verplichtingen van de Stichting jegens de rekeninghouders uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 2
NNEK verbindt zich op eerste verzoek van een rekeninghouder ingeval dat de Stichting haar verplichtingen als hierboven bedoeld jegens de rekeninghouder niet is nagekomen te voldoen al hetgeen tot betaling waarvan de Stichting ingevolge een afschrift en verklaring als bedoeld In artikel 3(a) van de onderhavige overeenkomst, een afschrift voorzien van een exequatur en verklaring als bedoeld in artikel 3(b) van de onderhavige overeenkomst, een akte als bedoeld in artikel 3(c) van de onderhavige overeenkomst of een afschrift als bedoeld In artikel 3(d) van de onderhavige overeenkomst, tegenover de rekeninghouder zal blijken verplicht te zijn voor hoofdsom, rente en kosten terzake haar verplichtingen jegens de rekeninghouder uit hoofde van de Overeenkomst, met dien verstande dat NNEK niet gehouden is meer te voldoen dan het bedrag dat de rekeninghouder blijkens de in artikel 3 van de onderhavige overeenkomst bedoelde bewijsstukken van de Stichting te vorderen heeft.

Artikel 3
Het verzoek van de rekeninghouder als bedoeld in artikel 2 dient schriftelijk te worden gedaan aan het adres van NNEK onder gelijktijdige overlegging van:
a) een afschrift van een beslissing van de rechter, gewezen in een procedure tussen de rekeninghouder en de Stichting, vergezeld van de verklaring van de griffier inhoudende dat tegen die beslissing binnen vier maanden na dagtekening daarvan geen bericht van hoger beroep, cassatie of verzet is ontvangen;
b) een afschrift van een arbitraal vonnis gewezen in een procedure tussen de rekeninghouder en de Stichting, voorzien van een exequatur en een verklaring van de griffier van de rechtbank waar het arbitraal vonnis is neergelegd dat er binnen drie maanden na de dag van de nederlegging van het arbitraal vonnis ter griffie van de rechtbank respectievelijk binnen drie maanden na betekening van het arbitraal vonnis, voorzien van een exequatur, aan de Stichting geen vordering tot vernietiging is binnengekomen;
c) een originele akte, houdende een minnelijke regeling tussen de rekeninghouder en de Stichting; of
d) een afschrift van het proces verbaal van de verificatievergadering in het faillissement van de Stichting, waaruit de erkenning van de vordering van de rekeninghouder blijkt.

Artikel 4
Nadat NNEK het verzoek als bedoeld in artikel 2 heeft ontvangen, zal zij het bedrag dat de rekeninghouder krachtens de bewijsstukken als bedoeld in artikel 3 van de Stichting te vorderen heeft binnen één maand na ontvangst van bet verzoek aan de rekeninghouder betalen, door storting op de door de rekeninghouder bij de overeenkomst aangewezen bankrekening of op een andere door de rekeninghouder in het verzoek aangegeven bankrekening. Deze betaling vindt plaats onder de voorwaarde dat de vorderingen van de rekeninghouder op de Stichting alsmede op eventuele derden uit hoofde van de Overeenkomst van rechtswege, bij wijze van subrogatie ex artikel 6:150 aanhef en sub d BW, onvoorwaardelijk en onherroepelijk overgaan op NNEK tot de hoogte van de betaling. De rekeninghouder wordt hierbij er van in kennis gesteld dat op het tijdstip van betaling door NNEK zijn vorderingen bij wijze van subrogatie overgaan op NNEK.

Artikel 5
Deze garantie jegens de rekeninghouder vervalt na drie maanden nadat de Overeenkomst schriftelijk bij aangetekend schrijven is beëindigd, tenzij de rekeninghouder binnen deze periode schriftelijk bij aangetekend schrijven aan NNEK kenbaar heeft gemaakt dat hij een beroep zal doen op zijn rechten uit hoofde van deze garantie, en NNEK de ontvangst daarvan binnen die periode schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 6
Ten overvloede en volledigheidshalve bevestigt en verklaart NNEK hierbij dat:
a) deze garantie niet een borgtocht is;
b) een rekeninghouder onder deze garantie niet het recht heeft om de rechten voortvloeiende uit deze garantie geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, anders dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van NNEK;
c) NNEK na ontvangst van het verzoek als bedoeld in artikel 2 hiervan een afschrift zal verstrekken aan de Stichting;
d) indien NNEK een of meerdere bepalingen van deze garantie wijzigt, zij de rekeninghouder hiervan onverwijld in kennis zal stellen; en
e) NNEK een verzoek als bedoeld in artikel 2 dat niet volledig aan de in deze garantie gestelde eisen voldoet, niet in behandeling zal nemen.

Artikel 7
Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen betreffende deze garantie zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 8
Deze garantie komt in de plaats van de op 4 november 2005 door NNEK afgegeven garantie jegens rekeninghouders.

Aldus opgemaakt en getekend te Amsterdam op 13 november 2009.