Skip to main content

Statuten Stichting

Ontleend aan de statuten zijn de volgende bepalingen:

Artikel 2.

1. De Stichting heeft ten doel:
het optreden als effectengiro door het op eigen naam, ten titel van bewaarneming, houden van effecten en/of gelden tegen toekenning van vorderingsrechten luidende in effecten respectievelijk geld, zulks voor rekening en risico van de deelnemers, hierna te noemen: de “deelnemers”, die wordt aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Noordnederlands Effektenkantoor B.V., statutair gevestigd te Heerenveen, hierna te noemen: “NNEK” en/of andere effecteninstellingen binnen de groep waartoe NNEK behoort.

– Het administreren van effecten, het uitoefenen van het stemrecht en de andere rechten die aan de effecten zijn verbonden, het innen van de op de effecten verschijnende uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de deelnemers, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt.
Eén en ander met inachtneming van de op effectengiro’s toepasselijke wettelijke regels in het bijzonder de regels die gelden bij en krachtens de Wet toezicht effectenverkeer 1995, zoals deze van tijd tot tijd geldt, dan wel enige andere wet die daarvoor te eniger tijd in de plaats mocht zijn getreden, hierna te noemen: “Wte”, en onder uitdrukkelijke aanvaarding van alle verplichtingen en voorwaarden die uit hoofde hiervan direct en/of indirect aan haar zijn gesteld.

2. De Stichting treedt uitsluitend op in het belang van de deelnemers en zal zich onthouden van andere activiteiten dan de in lid 1 genoemde en zal zich met name onthouden van activiteiten die enig commercieel risico kunnen meebrengen.

Artikel 3.

1. Alle aan de in bewaring genomen effecten verbonden rechten worden in beginsel uitgeoefend door de stichting, één en ander met inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke voorwaarden, hierna te noemen: de “voorwaarden”.

2. De stichting is niet bevoegd op eigen initiatief het stemrecht op de door haar verbonden aan de door haar gehouden aandelen uit te oefenen of anderzins enig zeggenschapsrecht verbonden aan de door haar gehouden aandelen uit te oefenen. Indien echter een deelnemer in overeenstemming met de voorwaarden de stichting verzoekt een stemvolmacht te verstrekken, zal de stichting aan dat verzoek voldoen, in welk geval die deelnemer als gevolmachtigde van de stichting het stemrecht zal kunnen uitoefenen.

3. De stichting draagt er zorg voor dat het totaal bedrag van alle vorderingen luidende in effecten en geld van de deelnemers op de stichting overeenkomt met de som van de door de stichting voor rekening en risico van de deelnemers gehouden effecten en gelden.

Toelichting 

In artikel 2 wordt het doel van de stichting omschreven. In artikel 3 zijn een aantal nadere spelregels omschreven. De hiervoor genoemde inbewaringgeving heeft juridisch eigendom voor de stichting ten gevolge. De stichting zal zich onthouden van andere activiteiten dan de hiervoor genoemde en zal zich met name onthouden van activiteiten die enig commercieel risico kunnen meebrengen anders dan ter uitvoering van de hiervoor genoemde doelstelling. De beleggingen geschieden voor rekening en risico van de participant zoals gesteld in artikel 4 van het Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening: “De Stichting zal de effecten op eigen naam, doch voor rekening en risico van belegger in bewaring nemen.”